Loading

Opieka indywidualna i grupowa

Psycholog otacza opieką wszystkie dzieci uczęszczające do naszej Placówki. Zajęcia z nim odbywają się cyklicznie we wszystkich grupach, w formie warsztatów psychologicznych. Mają one na celu wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego najmłodszych, a także prowadzone są w celu rozwiązywania sytuacji wychowawczych.

Psycholog wspiera nauczycieli i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i
ograniczeń utrudniających funkcjonowanie.

Zajęciami z psychologiem objęte są również wszystkie dzieci z oddziałów integracyjnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.